Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014

Αποκλειστικές νοσοκόμες: Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για το ΜητρώοΑποκλειστικές νοσοκόμες: Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για το Μητρώο
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων που τηρείται στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ) Αττικής ενεργοποιήθηκε με εγκύκλιο του διοικητή της 1ης ΥΠΕ κ. Σταύρου Πεντέα.

Όσοι ενδιαφέρονται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους ασθενείς των νοσοκομείων ή ιδιωτικών κλινικών της 1ης περιφέρειας ως αποκλειστικοί νοσοκόμοι και νοσοκόμες έχουν δίμηνη προθεσμία για να εγγραφούν και να καταχωρηθούν στο Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων που τηρείται στην ΥΠΕ.

Οι αιτήσεις ένταξης στο Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων μπορούν να υποβάλλονται από τις 27 Νοεμβρίου 2014 έως και τις 27 Ιανουαρίου 2015.

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για το Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων

Εκτός από την αίτηση εγγραφής που συμπληρώνεται στην υπηρεσία, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν:

-Βεβαίωση (πρών άδεια) άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή/τριας ή βοηθού νοσηλευτή/τριας

- Άδεια εργασίας από το ΙΚΑ

- Αντίγραφο οποιουδήποτε πτυχίου ή διπλώματος ή τίτλου σπουδών κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ΔΕ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο Ιδρυμάτων και Σχολών της αλλοδαπής, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση της υπό άδειας εργασίας

-Βεβαίωση αριθμού μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

-Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

- Όσοι δεν διαθέτουν ελληνική ιθαγένεια, απαιτείται να προσκομίζουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας, τουλάχιστον για την κατηγορία της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) Επιπέδου Α2 για ειδικούς επαγγελματικούς σκοπούς, προκειμένου να πιστοποιείται η επάρκειά τους στην κατανόηση και τη χρήση της ελληνικής γλώσσας.
Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι ομογενείς, κάτοχοι ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενών.

- Απλό φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή για τους αλλοδαπούς επικυρωμένα αντίγραφα των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου και αντίγραφο της άδειας παραμονής

- Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

- Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του οικονομικού έτους 2014

- Βεβαίωση του ΙΚΑ από την οποία να προκύπτουν οι ημέρες εργασίες (ένσημα) του /της απασχολούμενου/νης

-Φωτοτυπία της σχετικής σελίδας του βιβλιαρίου ΙΚΑ με την ανανέωση για το έτος 2015

-Φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

Αίτηση εγγραφής στους ονομαστικούς καταλόγους για το έτος 2015 θα πρέπει να υποβάλουν ακόμα και αυτοί που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο Μητρώο υποβάλλοντας εκ νέου τα παρακάτω δικαιολογητικά:

-Εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2014

-Βεβαίωση για την απόδειξη εμπειρίας (ενσήμων) των αποκλειστικών νοσοκόμων από το ΙΚΑ

-Φωτοτυπία ανανέωσης βιβλιαρίου ΙΚΑ για το έτος 2015 (και προσκόμιση αυτού)

-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, σε περίπτωση διαφοροποίησης ή ότι άλλο άλλαξε ή τροποποιήθηκε (πχ. άδεια παραμονής για τους αλλοδαπούς).


ΠΗΓΗ:http://www.ygeia360.gr/el/health-politics/item/14259-%CE%9E%C2%B1%CE%9F%C2%80%CE%9E%CE%8F%CE%9E%CE%8A%CE%9E%C2%BB%CE%9E%CE%85%CE%9E%CE%89%CE%9F%C2%83%CE%9F%C2%84%CE%9E%CE%89%CE%9E%CE%8A%CE%9E%C2%AD%CE%9F%C2%82-%CE%9E%C2%BD%CE%9E%CE%8F%CE%9F%C2%83%CE%9E%CE%8F%CE%9E%CE%8A%CE%9F%C2%8C%CE%9E%CE%8C%CE%9E%CE%85%CE%9F%C2%82-%CE%9E%CE%8F%CE%9E%CE%89-%CE%9E%C2%B1%CE%9E%CE%89%CE%9F%C2%84%CE%9E%EF%BF%BD%CE%9F%C2%83%CE%9E%CE%85%CE%9E%CE%89%CE%9F%C2%82-%CE%9E%CE%8A%CE%9E%C2%B1%CE%9E%CE%89-%CE%9F%C2%84%CE%9E%C2%B1-%CE%9E%CE%84%CE%9E%CE%89%CE%9E%CE%8A%CE%9E%C2%B1%CE%9E%CE%89%CE%9E%CE%8F%CE%9E%C2%BB%CE%9E%CE%8F%CE%9E%C2%B3%CE%9E%C2%B7%CE%9F%C2%84%CE%9E%CE%89%CE%9E%CE%8A%CE%9E%C2%AC-%CE%9E%C2%B3%CE%9E%CE%89%CE%9E%C2%B1-%CE%9F%C2%84%CE%9E%CE%8F-%CE%9E%CE%8C%CE%9E%C2%B7%CE%9F%C2%84%CE%9F%C2%81%CE%9F%C2%8E%CE%9E%CE%8F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου