ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ


Καταστατικό του σωματείου 
με την επωνυμία
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, Κ.Υ. ΑΜΟΡΓΟΥ, ΠΙ & ΠΠΙ ΝΑΞΟΥ, ΑΜΟΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 Άρθρο 1ο Επωνυμία – Έδρα  
Ιδρύεται συνδικαλιστικό σωματείο με την επωνυμία «Σωματείο βάσης εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Νάξου, Κ.Υ. Αμοργού, Π.Ι. και Π.Π.Ι. Νάξου, Αμοργού και Μικρών Κυκλάδων (Σ.Β.Ε.Ν.Ν.Α.ΜΙ.Κ)» με έδρα την Νάξο.

Άρθρο 1ο Επωνυμία – Έδρα  
Ιδρύεται συνδικαλιστικό σωματείο με την επωνυμία «Σωματείο βάσης εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Νάξου, Κ.Υ. Αμοργού, Π.Ι. και Π.Π.Ι. Νάξου, Αμοργού και Μικρών Κυκλάδων (Σ.Β.Ε.Ν.Ν.Α.ΜΙ.Κ)» με έδρα την Νάξο. 


Άρθρο 2ο Σκοπός   
Σκοπός   του Σωματείου είναι:
α. Η συλλογική υπεράσπιση των δικαιωμάτων των μελών του, η προώθηση και επίλυση των εργασιακών, θεσμικών, οικονομικών, ασφαλιστικών και κοινωνικών προβλημάτων, η διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας καθώς και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας.
β. Ο κοινός αγώνας σε  όλες τις κοινωνικές δομές, για την διασφάλιση της ελεύθερης και ίσης πρόσβασης κάθε συνανθρώπου μας σε δωρεάν περίθαλψη και στις υπηρεσίες υγείας, καθώς και ο  κοινός αγώνας για την διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του Ε.Σ.Υ. 
γ. Ο διαρκής αγώνας για την διασφάλιση του αυτόνομου χαρακτήρα του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου, και η διεκδίκηση της σταθερής εξέλιξης και ανάπτυξης του σε πλήρως οργανωμένο Νοσοκομείο. Η αντίσταση κατά της πολιτικής συγχωνεύσεων και της ιδιωτικοποίησης της υγείας μέσα και από την ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων της νησιωτικότητας.
δ. Η προάσπιση των συνδικαλιστικών ελευθεριών και της αξιοπρέπειας και της ισότιμης μεταχείρισης των εργαζομένων, η διασφάλιση της διαφάνειας, της ενημέρωσης και της συμμετοχής τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων από τα  ατομικά, συλλογικά και λοιπά θεσμοθετημένα αρμόδια όργανα.
ε. Η προάσπιση του δικαιώματος όλων σε σταθερή εργασία και η αντίσταση κατά της ανεργίας, των απολύσεων και της εργασιακής ανασφάλειας.
στ. Η αλληλεγγύη προς τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που μοιράζονται τους σκοπούς του σωματείου μας.
ζ. Η συμβουλευτική δράση και η συνεχής ενημέρωση των μελών, για τα νόμιμα δικαιώματα τους και για τις δράσεις της Διοίκησης και της οργανωμένης Πολιτείας που τους αφορούν.
η. Η συνεχής πολιτιστική, πολιτικοκοινωνική, μορφωτική ανάπτυξη και καλλιέργεια των μελών σε πνεύμα αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας, η ενημέρωση τους για τις συνδικαλιστικές τους ελευθερίες, καθώς και η διαμόρφωση μεταξύ των μελών συνείδησης συλλογικότητας και ενωτικών αγώνων κατά του ατομικισμού και της κοινωνικής αποδόμησης, για αξιοπρεπή εργασία και ζωή.
θ. Ο διαρκής αγώνας για έναν κόσμο χωρίς διακρίσεις και ρατσισμό, χωρίς καταπίεση, εκμετάλλευση και ταπείνωση ανθρώπου από άνθρωπο, ενάντια σε κάθε διαχωρισμό και διάκριση με βάση την καταγωγή, την φυλή ή το φύλο.

Άρθρο 3ο
Για την προάσπιση των προαναφερόμενων σκοπών το σωματείο χρησιμοποιεί τα ακόλουθα μέσα:
α. Συγκεντρώνει τις γνώμες και αποφάσεις των μελών της, τις επεξεργάζεται, τις προβάλλει με όλα τα πρόσφορα μέσα,  τις συζητεί σε γενικές συνελεύσεις και ανοιχτές συζητήσεις.
β. Διεξάγει και καθοδηγεί αγώνες για την κατοχύρωση και διεύρυνση κατακτήσεων στον εργασιακό χώρο και την προάσπιση του δικαιώματος κάθε συνανθρώπου μας στην δωρεάν περίθαλψη και υγεία με διαμαρτυρίες, καταγγελίες, ψηφίσματα, απεργίες και όλα τα πρόσφορα μέσα, μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης.
γ. Διαφωτίζει και ενημερώνει την κοινή γνώμη με κάθε πρόσφορο μέσο.
δ. Συνεργάζεται με κάθε οργάνωση που επιδιώκει την επίτευξη καλύτερων όρων εργασίας και ασφάλισης για τους εργαζόμενους .
ε. Οργανώνει συγκεντρώσεις και ανοικτές συζητήσεις.
στ. Συνεργάζεται με πρωτοβάθμια σωματεία, και ομοσπονδίες και συμμετέχει σε ευρύτερους συνδικαλιστικούς οργανισμούς για την αποτελεσματικότερη επιδίωξη των σκοπών του.
ζ. Συνεργάζεται με συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων γενικότερα.
η. Προάγει και καλύπτει, μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης πρωτοβουλίες των μελών της, σχετικές με θέματα που αφορούν και ενδιαφέρουν τον εργασιακό μας χώρο.
θ. Εντάσσεται ή αποχωρεί από δευτεροβάθμια συνδικαλιστικά όργανα μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 4ο   
Μέλη   του σωματείου  
1. Εγγραφή  μέλους
Μέλος του Σωματείου μπορεί να γίνει καθένας που εργάζεται στο Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Νάξου και τις εποπτευόμενες από αυτό μονάδες που υφίστανται σήμερα ή θα αναπτυχθούν στο μέλλον, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας αρκεί να έχει δίμηνη πραγματική απασχόλησης. Μέλη του σωματείου μπορούν να γίνουν και αλλοδαποί εφόσον εργάζονται νόμιμα στο Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Νάξου ή σε κάποια εποπτευόμενη από αυτό μονάδα.
Η εγγραφή στο σωματείο γίνεται με αίτηση του υποψήφιου μέλους, στο διοικητικό συμβούλιο του σωματείου, στην οποία το υποψήφιο μέλος δηλώνει, εκτός των επαγγελματικών και των προσωπικών  στοιχείων, ότι αποδέχεται τους όρους του καταστατικού. Το διοικητικό συμβούλιο εισηγείται στην επόμενη τακτική γενική συνέλευση, η οποία αποφασίζει περί της έγκρισης της εγγραφής του νέου μέλους. Η προθεσμία του άρθρου 7 παράγραφος 6 του Νόμου 1264/82 αρχίζει από την ημερομηνία που η γενική συνέλευση θα εκδώσει την απόφασή της. 
2. Διαγραφή μέλους  
Τα εγγεγραμμένα στο μητρώο του σωματείου μέλη διαγράφονται με εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου προς την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, η οποία αποφασίζει περί της διαγραφής τους :
α)μετά από έγγραφη αίτηση, με την οποία δηλώνουν ότι, επιθυμούν τη διαγραφή τους,
β)σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των μηνιαίων εισφορών πέραν του ενός (1) έτους, με την προϋπόθεση ότι, η τακτική γενική συνέλευση δεν έχει πάρει απόφαση για το αντίθετο (δηλαδή για τη μη διαγραφή τους κυρίως για λόγους επιείκειας),
γ)κατόπιν της αποβολής τους με απόφαση τακτικής γενικής συνέλευσης, μετά από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου ή του 1/10 των μελών του σωματείου, είτε για παράβαση οποιουδήποτε από τα άρθρα του καταστατικού και των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, είτε εξαιτίας εναντίωσής τους στους σκοπούς και τις επιδιώξεις του σωματείου, είτε για οποιαδήποτε αντίδρασή τους  στην πραγμάτωση αυτών. Η γενική συνέλευση προσκαλεί το μέλος κατά τη συζήτηση περί της διαγραφής του, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις και να απαντήσει για τους αποδιδόμενους λόγους διαγραφής και μετά αποφασίζει με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών της. Αν το μέλος δεν προσέλθει αδικαιολόγητα τότε η γενική συνέλευση αποφασίζει έγκυρα και χωρίς την παρουσία του, αν όμως δικαιολογημένα δεν προσέλθει για λόγους ανώτερης βίας τότε η απόφαση αναβάλλεται χωρίς καινούρια πρόταση για την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η διαγραφή μπορεί να είναι εξάμηνη, ετήσια ή και οριστική και
δ)Κατόπιν οικειοθελούς   αποχώρησης  τους από την υπηρεσία, για την οποία έχουν την υποχρέωση να ενημερώσουν άμεσα το διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου να προχωρήσει η διαγραφή τους από το μητρώο ενεργών  μελών του σωματείου.
Στην περίπτωση που διαγραφέν μέλος (είτε εξαιτίας μη καταβολής μηνιαίων εισφορών κατά τα παραπάνω είτε μετά από οικειοθελή αποχώρηση του από την υπηρεσία) ζητήσει την επανεγγραφή του και εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του παρόντος, οφείλει να αποπληρώσει ότι τυχόν μέχρι τη στιγμή της διαγραφής του οφείλει στο σωματείο.
Μέλος που απολύθηκε από το Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Νάξου και τις εποπτευόμενες από αυτό μονάδες, δεν διαγράφεται μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση περί του νομίμου ή μη της απολύσεως του.

Άρθρο 5ο Υποχρεώσεις - Δικαιώματα μελών
1.Όλα τα μέλη του σωματείου δικαιούνται και οφείλουν
α)να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους (γνώσεις, εμπειρία κ.λ.π.) για την πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου,
β)να συμμετέχουν κατά το μέτρο του δυνατού στις γενικές συνελεύσεις, προκειμένου να επιτυγχάνεται η σκοπούμενη πολυφωνία και η λήψη των αποφάσεων με τη μεγαλύτερη δυνατή πλειοψηφία,
γ)να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του καταστατικού και τις εκάστοτε αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης του σωματείου,
δ)να εναρμονίζουν τη δράση τους σύμφωνα με τα γενικότερα συμφέροντα και επιδιώξεις του εργασιακού μας χώρου,
ε)να γνωστοποιούν προβλήματα-αιτήματα που τυχόν προκύπτουν στις επιμέρους υπηρεσίες που εργάζονται, προκειμένου να συζητούνται από τη γενική συνέλευση και να βρίσκονται πρόσφορες επί αυτών λύσεις και
στ)να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την πραγματοποίηση των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης.
2. Τα μέλη έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Σωματείου.
3.Τα μέλη υποχρεούνται στην καταβολή της μηνιαίας εισφοράς, το ύψος και ο τρόπος καταβολής της οποίας, αποφασίζονται από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 6ο Διοίκηση – Εκπροσώπηση
Το σωματείο εκπροσωπείται σε κάθε περίπτωση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Όργανα διοίκησης του σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση των μελών του, που είναι το κυρίαρχο όργανο και σώμα, το διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από πέντε μέλη και η εξελεγκτική επιτροπή που αποτελείται από τρία μέλη.

Άρθρο 7ο Διοικητικό Συμβούλιο
1.Το σωματείο διοικείται από πενταμελές διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από τον πρόεδρο, το γραμματέα, τον ταμία και δύο συμβούλους. Μετά από την εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα με μυστική ψηφοφορία στην πρώτη συνεδρίασή του (την οποία συγκαλεί ο σύμβουλος που πλειοψήφισε το αργότερο μέσα σε 5 ημέρες από τις αρχαιρεσίες και αν αυτός αμελήσει οποιοσδήποτε άλλος σύμβουλος) και η εκλογή για τις θέσεις γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Αν δεν επιτευχθεί η συγκρότηση κατά την πρώτη συνεδρίαση, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται σε άλλες συνεδριάσεις, που κάθε φορά αποφασίζονται από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σε καμία όμως περίπτωση η εκκρεμότητα δεν μπορεί να διαρκέσει πάνω από 15 ημέρες από την πρώτη συνεδρίαση των μελών του. Αν και στην τελευταία ψηφοφορία του 15νθημέρου δεν επιτευχθεί η συγκρότηση, γίνεται αμέσως μετά την ίδια μέρα νέα και τελευταία ψηφοφορία, κατά την οποία είναι αρκετή η σχετική πλειοψηφία για την κατανομή των παραπάνω αξιωμάτων. Σε περίπτωση τυχόν ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Μετά τη συγκρότηση σε σώμα του νέου διοικητικού συμβουλίου γίνεται η παράδοση της διοίκησης από το προηγούμενο Δ.Σ. στο νέο με σύνταξη ειδικής πράξης των δύο Δ.Σ. και ειδικών πρωτοκόλλων για την παράδοση του ταμείου και του υλικού του σωματείου.
2.Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου είναι ετήσια. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα.
3.Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά δύο φορές το μήνα, σε ανοικτή, προς τα μέλη, διαδικασία, και έκτακτα, όταν αυτό ζητηθεί με έγγραφη αίτηση μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί έκτακτα ο πρόεδρός του. Αν αρνηθεί ο Πρόεδρος ή αναβάλλει την έκτακτη σύγκληση περισσότερο από 5 μέρες, τότε καλούν το Δ.Σ. σε έκτακτη συνεδρίαση τα μέλη που υπόγραψαν τη σχετική αίτηση.
4.Την ημερήσια διάταξη καταρτίζει ο πρόεδρος σε συνεργασία με το γραμματέα και αφορά στα θέματα που έχει αποφασίσει η γενική συνέλευση και οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύψει εκτάκτως ή υποβληθεί από εργαζόμενο μεταξύ δύο Γενικών Συνελεύσεων. Η ημερήσια διάταξη ανακοινώνεται μαζί με την πρόσκληση στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τουλάχιστον δύο μέρες πριν από τη συζήτηση. Στις συνεδριάσεις δεν είναι απαραίτητη η διήμερη προειδοποίηση, όταν πρόκειται για επείγοντα θέματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει προς έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση όλα τα θέματα που διαχειρίστηκε στα μεταξύ των Συνελεύσεων Διοικητικά Συμβούλια.
5.Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται στη συνεδρίαση τουλάχιστον τρία (3) μέλη του και οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, λογαριάζεται ότι πλειοψήφισε η άποψη υπέρ της οποίας ψήφισε ο πρόεδρος.
6. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις διαδοχικές τακτικές συνεδριάσεις είναι δυνατό να χάσει το αξίωμά του  μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης και να αντικατασταθεί από το πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος.
7.Σε όλες τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, τακτικές ή έκτακτες, τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, τα οποία υπογράφονται την ημέρα της συνεδριάσεως ή το αργότερο πριν την επόμενη συνεδρίαση. Αν υπάρχουν διαφωνίες για τη σωστή καταγραφή των πρακτικών περιλαμβάνονται στο επόμενο πρακτικό.
8.Το διοικητικό συμβούλιο παύεται προ της λήξης της θητείας του, με απόφαση τακτικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης, για την οποία απαιτείται απαρτία 1/2 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του σωματείου και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

Άρθρο 8ο Καθήκοντα Διοικητικού συμβουλίου
1.Καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου είναι
α)η διαχείριση γενικώς των υποθέσεων του σωματείου, όπως αυτές αποφασίζονται από τη γενική συνέλευση,
β)η προπαρασκευή όλων των θεμάτων, τα οποία θα συζητούνται στη γενική συνέλευση,
γ)η εκτέλεση των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων που του έχουν ανατεθεί να εκτελέσει,
δ)η εκπροσώπηση του σωματείου, όπου αυτή είναι αναγκαία,
ε)η παροχή προς τα μέλη του σωματείου και στην εξελεγκτική επιτροπή κάθε πληροφορίας που θα ζητηθεί
στ)η εισήγηση προς τη γενική συνέλευση για αγωνιστικές κινητοποιήσεις και εκδηλώσεις για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων,
ζ)η σύνταξη και υποβολή για έγκριση στην τακτική γενική συνέλευση του απολογισμού του έτους καθώς και η υποβολή για έλεγχο έκθεση πεπραγμένων του.
η)η ανάπτυξη κάθε νόμιμης δράσης, σύμφωνης προς τους σκοπούς του Σωματείου για κάθε έκτακτο εργασιακό ζήτημα που προκύπτει
θ)κάθε άλλο έργο, το οποίο του ανατίθεται από τη γενική συνέλευση και το παρόν καταστατικό.
2.Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι προσωπικά υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Οφείλουν να παρίστανται στο μέτρο του δυνατού σε όλες τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου και ευθύνονται για την εφαρμογή και υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα κι αν αυτές πάρθηκαν κατά πλειοψηφία. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου είναι ασύμβατο:
α. να παραβαίνει τις διατάξεις του καταστατικού,
β. να ενεργεί αντίθετα με τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης,
γ. να προβαίνει σε πράξεις που αποβλέπουν ή απολήγουν στην αναστολή, τον περιορισμό, την εξουδετέρωση ή ματαίωση των σκοπών του σωματείου,
δ. να αντιστρατεύεται σε αποφασισμένες ενέργειες που αναθέτει η γενική συνέλευση στο διοικητικό συμβούλιο προς εκτέλεση.
Αν καταγγελθεί μια τέτοια παράβαση με έγγραφη καταγγελία του 1/10 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του σωματείου, ο υπαίτιος καλείται στην πρώτη γενική συνέλευση να εκθέσει τις απόψεις του. Με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών, η Γεν. Συνέλευση μπορεί να επιβάλλει στον υπόλογο τις παρακάτω ποινές α)απόδοση μομφής και β)οριστική διαγραφή από το διοικητικό συμβούλιο.

Άρθρο 9ο  Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου
1.Δικαίωμα εκλογής έχουν όλα τα μέλη του σωματείου.
2.Οι υποψήφιοι για το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να αποστείλουν σχετική αίτηση προς το διοικητικό συμβούλιο τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της εκλογής. Το Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνέχεια δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από τις εκλογές, ανακηρύσσει τους υποψηφίους και καταρτίζει τον κατάλογο των υποψηφίων. Ο κατάλογος αυτός αναγράφεται ή αναρτάται κατά την ημέρα της εκλογής στον τόπο που διενεργείται η ψηφοφορία. Την εκλογή διενεργεί εφορευτική επιτροπή, η οποία αποτελείται από πρόεδρο και δύο μέλη.
4.Σε περίπτωση παραίτησης μέλους ή εν πάση περιπτώσει κενώσεως θέσεως του διοικητικού συμβουλίου τούτο αντικαθίσταται από τον πρώτο κατά σειρά επιλαχόντα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει, διενεργείται νέα εκλογή προς πλήρωση της θέσης μέσα σε δύο μήνες το αργότερο. Κάθε παραίτηση μέλους του Δ.Σ. από το αξίωμα μόνο ή το αξίωμα και τη θέση στο Δ.Σ. υποβάλλεται έγγραφα.
5.Μετά από κάθε αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (εφόσον κατέχει ένα από τα αξιώματα του προέδρου, του γραμματέα ή του ταμία) γίνεται ανασύνθεση του διοικητικού συμβουλίου σε σώμα με μυστική ψηφοφορία.
6.Σε περίπτωση που παραιτούνται ή εκπίπτουν 4 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή λιγότερα μέλη από 4, αλλά αρνούνται ισάριθμα αναπληρωματικά να τα αναπληρώσουν, τότε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απομένουν συγκαλούν έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα σε ένα μήνα το αργότερο για να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
Στο ενδιάμεσο διάστημα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που απομένουν επιμελούνται τις κατεπείγουσες και ανεπίδεχτες αναβολής υποθέσεις, περιοριζόμενα όμως στην ενέργεια των εντελώς απαραίτητων πράξεων μέσα στα πλαίσια των σκοπών του Σωματείου.

Άρθρο 10ο Καθήκοντα μελών Διοικητικού συμβουλίου
1.Ο πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου και προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης μέχρι να εκλεγεί τριμελές Προεδρείο. Επίσης εκπροσωπεί το σωματείο ενώπιον κάθε δικαστικής ή άλλης αρχής και ενώπιον παντός τρίτου. Με εντολή του προέδρου γίνεται η πληρωμή των δαπανών που έχουν εγκριθεί από τη γενική συνέλευση. Ο πρόεδρος, μαζί φυσικά με το διοικητικό συμβούλιο, φροντίζει για την ακριβή τήρηση του καταστατικού και υπογράφει μαζί με το γραμματέα τα έγγραφα του στέλνονται από το σωματείο καθώς και τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης του σωματείου. Τον πρόεδρο σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας του τον αναπληρώνει ο γραμματέας του σωματείου.
2.Ο γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου. Επίσης συντάσσει όλα τα επίσημα έγγραφα, τα οποία αποστέλλει το σωματείο, τα οποία προηγουμένως υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον ίδιο. Ακόμη τηρεί το μητρώο των μελών του σωματείου και είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία της γραμματείας. Τον γραμματέα σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας του αναπληρώνει ο πρόεδρος.
3.Ο ταμίας φυλάσσει την χρηματική και κάθε άλλη περιουσία του σωματείου και παραλαμβάνει τις εισφορές των μελών και κάθε άλλη είσπραξη προερχόμενη από άλλες εργατικές οργανώσεις (μετά την παρουσία των εκπροσώπων τους στη γενική συνέλευση για το λόγο αυτό), δωρεές ή άλλους πόρους. Τηρεί βιβλίο εσόδων – εξόδων, βιβλίο συνδρομών καθώς και βιβλίο απογραφής της περιουσίας του σωματείου και οφείλει να ενημερώνει το διοικητικό συμβούλιο και γενικότερα το σωματείο περί της οικονομικής καταστάσεως κάθε φορά που τούτο του ζητηθεί. Κατά το τέλος της θητείας του διοικητικού συμβουλίου ο ταμίας δίνει ακριβή οικονομικό απολογισμό στη Γενική Συνέλευση μετά από έλεγχο της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ακόμα ο ταμίας διενεργεί κάθε είσπραξη και πληρωμή σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του σωματείου. Τον ταμία σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας του τον αναπληρώνει ο πρόεδρος ή ο γραμματέας σύμφωνα με σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 11ο Εξελεγκτική Επιτροπή
Η γενική συνέλευση εκλέγει τριμελή επιτροπή από τα μέλη του σωματείου ταυτόχρονα με το διοικητικό συμβούλιο, δηλαδή μία (1) φορά το χρόνο, οι οποίοι ελέγχουν τα βιβλία και γενικώς την οικονομική διαχείριση του σωματείου και της διοίκησης και υποβάλλουν έκθεση, την οποία υπογράφουν τα μέλη της επιτροπής, προς τη εκλογική γενική συνέλευση, στην οποία δίνει λόγο το διοικητικό συμβούλιο. Η εξελεγκτική επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα δύο μέλη της και αποφασίζει κατά πλειοψηφία. Τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το διοικητικό συμβούλιο ή την εφορευτική επιτροπή. Στην περίπτωση παραίτησης μέλους της εξελεγκτικής επιτροπής ισχύουν τα αυτά που ισχύουν για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 12ο Γενική Συνέλευση  
1.Η γενική συνέλευση αποτελεί το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του σωματείου, το οποίο ελέγχει τα όργανα διοίκησης του σωματείου και απαρτίζεται από το σύνολο των οικονομικά τακτοποιημένων, κατά τα παραπάνω στο άρθρο 4 του καταστατικού, μέλη του σωματείου.

2.Η γενική συνέλευση του σωματείου ειδικότερα
α)εγκρίνει ή καταψηφίζει τα πεπραγμένα της διοίκησης,
β)εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό του σωματείου,
γ)αποφασίζει για την εγγραφή, διαγραφή και επανεγγραφή των μελών του σωματείου,
δ)εκλέγει, για την καθορισμένη θητεία τους, σε χωριστές ψηφοδόχους τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και της εξελεγκτικής επιτροπής, και τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, με δύο αναπληρωματικούς για την διενέργεια των αρχαιρεσιών 
ε)εκλέγει, από τα μέλη του Σωματείου, τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος, με δύο άλλους που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση, αποτελεί το τριμελές Προεδρείο που διευθύνει τις εργασίες της
στ)εκλέγει τους αντιπροσώπους που θα συμμετέχουν σε δευτεροβάθμια οργάνωση,
ζ)αποφασίζει για κάθε ζήτημα, το οποίο αναφέρεται στους σκοπούς του σωματείου,
η)αποφασίζει για τις σχέσεις του σωματείου με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις,
θ)αποφασίζει για τυχόν ποινές των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής
ι)εκκαθαρίζει και ενημερώνει το μητρώο μελών του σωματείου μία φορά το χρόνο τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τις εκλογές και
ια)εγκρίνει και τροποποιεί το καταστατικό του σωματείου.
ιβ) αποφασίζει το ύψος των τακτικών μηνιαίων εισφορών.

3.Η γενική συνέλευση συνέρχεται
α)τακτικά μεν την πρώτη εργάσιμη Δευτέρα κάθε μήνα του χρόνου,
β)έκτακτα δε μετά από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου ή μετά από έγγραφη αίτηση του ενός δέκατου (1/10) των μελών του σωματείου, που απευθύνεται στο διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να τηρούνται οι προθεσμίες που προβλέπονται για τις τακτικές γενικές συνελεύσεις και η διαδικασία καθορισμού των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Στην περίπτωση αίτησης του 1/10 των μελών του σωματείου, θα πρέπει να αναγράφεται σε αυτήν ο λόγος της έκτακτης σύγκλησης και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου υποχρεούται να καλέσει τη συνέλευση σε εύλογο χρόνο και ανάλογο με την ανάγκη που επιβάλλει τη σύγκληση της έκτακτης γενικής συνέλευσης και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των επτά (7) ημερών από την κατάθεση της αίτησης.
4.Τα μέλη καλούνται στις τακτικές γενικές συνελεύσεις, με πρόσκληση, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευση, που αναρτάται στην έδρα του σωματείου. Στην πρόσκληση ορίζεται η ακριβής ώρα της συνέλευσης καθώς και τα προς συζήτηση θέματα. Μέχρι και πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνέλευση τα μέλη μπορούν να στείλουν εγγράφως κάθε πρότασή τους για θέμα που επιθυμούν να περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη της συνέλευσης, αιτιολογώντας την αναγκαιότητα συζήτησής του. Τα μέλη που προσέρχονται στη συνέλευση υπογράφουν σε ιδιαίτερο κατάλογο για την βεβαίωση της απαρτίας της συνέλευσης.
5.Προκειμένου να θεωρηθεί η Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη) σε απαρτία και να προχωρήσει στη λήψη αποφάσεων απαιτείται να παρευρίσκονται σε αυτή το 1/3 τουλάχιστον αριθμού των οικονομικά τακτοποιημένων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η γενική συνέλευση επαναλαμβάνεται σε διάστημα ενός (1) μήνα και πραγματοποιείται με όσα μέλη παρίστανται και είναι οικονομικά τακτοποιημένα.
6.Οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα, εκτός των περιπτώσεων που ρητά προβλέπεται με το παρόν καταστατικό και την ισχύουσα νομοθεσία αυξημένη πλειοψηφία.
7.Η γενική συνέλευση αποφασίζει για την τροποποίηση των όρων του παρόντος καταστατικού εφόσον συμμετέχει σε αυτή το μισό (1/2) τουλάχιστον του αριθμού των μελών του σωματείου και με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών.
8.Η Γεν. Συνέλευση αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία ποτέ όμως δια βοής.
9.Είναι μυστική η ψηφοφορία για την εκλογή του διοικητικού συμβουλίου, της εξελεγκτικής επιτροπής, για θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας και προσωπικά ζητήματα.
10.Όταν πρόκειται για έγκριση προϋπολογισμού, απολογισμού, κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου του σωματείου και εκλογή προσωρινού προεδρείου της συνέλευσης για τη διενέργεια των εκλογών, η ψηφοφορία γίνεται με ονομαστική κλήση.
11.Για θέματα που δεν προβλέπεται μυστική ή ονομαστική ψηφοφορία η απόφαση παίρνεται με ανάταση του χεριού.
12.Ο αριθμός των μελών και η οικονομική τακτοποίηση των μελών αποδεικνύεται με βεβαίωση του ταμία του σωματείου, που κατατίθεται στην εφορευτική επιτροπή. Κάθε χρόνο, ένα τουλάχιστον μήνα πριν από την καθιερωμένη ετήσια εκλογική συνέλευση  η γενική συνέλευση εκκαθαρίζει και ενημερώνει το μητρώο μελών του σωματείου και παραδίδει το ανανεωμένο μητρώο στον ταμία προκειμένου να εκδίδει τη σχετική παραπάνω βεβαίωση.
13.Απαγορεύεται η συμμετοχή στις συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες με οποιοδήποτε είδους εξουσιοδότηση. Κάθε μέλος έχει μόνο μια ψήφο. Επιτρέπεται η αποστολή ψήφου με συστημένη επιστολή που αποσφραγίζεται από την Εφορευτική Επιτροπή.
14.Αν κάποιο μέλος δεν προσέλθει σε γενική συνέλευση, δεν απαλλάσσεται από τις τυχόν οικονομικές υποχρεώσεις του προς το σωματείο.

Άρθρο 13ο Διαδικασία στην Τακτική Γενική Συνέλευση για την εκλογή του διοικητικού συμβουλίου και της εξελεγκτικής επιτροπής
1.Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που θα εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της εξελεγκτικής επιτροπής θα είναι αυτή που θα πραγματοποιείται την πρώτη εργάσιμη Δευτέρα του μήνα που ακολουθεί μετά την λήξη της ετήσιας θητείας του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του σωματείου καλούνται με αναρτημένη πρόσκληση στις εκλογές, η οποία αναρτάται τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ημέρα της εκλογής. Στην πρόσκληση σημειώνεται σαφώς ο σκοπός της συνέλευσης, η ακριβής ώρα και ο τόπος, στον οποίο θα διενεργηθεί η ψηφοφορία.
2.Μετά τη συγκέντρωση των μελών στο χώρο της συνέλευσης με πρόταση του διοικητικού συμβουλίου, εκλέγεται με ονομαστική κλήση το προσωρινό προεδρείο της συνέλευσης, πρόεδρος και δύο μέλη, με έργο την εκλογή τριμελούς εφορευτικής επιτροπής με το σύστημα της απλής αναλογικής, η οποία διεξάγει τις αρχαιρεσίες έχοντας την εποπτεία τους και αποφαίνεται για κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση που θα υποβληθεί.
3.Μετά την εκλογή το προεδρείο αναλαμβάνει τη διαχείριση των εργασιών της Συνέλευσης. Αμέσως μετά τη διαπίστωση απαρτίας α)διαβάζεται και εγκρίνεται ο κανονισμός των εργασιών της συνέλευσης, β)παρουσιάζεται από το γενικό γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου η έκθεση πεπραγμένων του διοικητικού συμβουλίου, γ)παρουσιάζεται από τον ταμία ο οικονομικός απολογισμός, δ)παρουσιάζεται από τον πρόεδρο της εξελεγκτικής επιτροπής έκθεση του οικονομικού ελέγχου που έκανε η επιτροπή, ε)γίνεται ο έλεγχος των πεπραγμένων του διοικητικού συμβουλίου, στον οποίο ο πρόεδρος και τα μέλη του δίνουν τις απαραίτητες εξηγήσεις και διευκρινίσεις, στ)εγκρίνονται τα διοικητικά και οικονομικά πεπραγμένα του διοικητικού συμβουλίου και η)ενεργούνται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου και εξελεγκτικής επιτροπής.
4.Στο τέλος των εργασιών της συνέλευσης διεξάγονται οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου του σωματείου καθώς και εξελεγκτικής επιτροπής.
5.Μέλη του διοικητικού συμβουλίου και της εξελεγκτικής επιτροπής μπορούν να εκλεγούν όλα τα μέλη του σωματείου.
6.Για το διοικητικό συμβούλιο εκλέγονται πέντε (5) μέλη και για την εξελεγκτική επιτροπή τρία (3) μέλη.
7.Εκλογικό σύστημα για την ανάδειξη του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι η απλή αναλογική και το ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο περιλαμβάνονται με αλφαβητική σειρά όλοι οι υποψήφιοι, που ο αριθμός τους είναι απεριόριστος.
8.Τα ψηφοδέλτια γράφουν στο πάνω μέρος με κεφαλαία γράμματα τη φράση ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ και ακολουθούν τα ονόματα των υποψηφίων μελών σε αλφαβητική σειρά. Στη συνέχεια γράφεται η φράση ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ και ακολουθούν με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων μελών.
9.Οι ψηφοφόροι θα σημειώνουν με μπλε στυλό μέχρι 5 σταυρούς προτίμησης για το διοικητικό συμβούλιο και 3 για την εξελεγκτική επιτροπή. Κάθε άλλο σημείο επί του ψηφοδελτίου θα αποτελεί λόγο ακυρότητάς του.
10.Η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο αυτό για την εκλογή του διοικητικού συμβουλίου ισχύει και για την εκλογή των αντιπροσώπων του σωματείου σε τυχόν συσταθησόμενη Δευτεροβάθμια Οργάνωση.
11.Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει να τοποθετηθεί στην αίθουσα εκλογών η κάλπη για την εξυπηρέτηση των ψηφοφόρων.
12.Κάθε μέλος (ψηφοφόρος) παίρνει από την Εφορευτική Επιτροπή ένα ψηφοδέλτιο, αποσύρεται σε περίκλειστο ειδικό χώρο, ετοιμάζει εκεί το ψηφοδέλτιό του και ρίχνει κλειστό το φάκελο με το ψηφοδέλτιο στην κάλπη, υπογράφει στην ειδική κατάσταση ότι ψήφισε και αποχωρεί από την αίθουσα.
13.Μετά το τέλος της ψηφοφορίας ανοίγονται οι κάλπες μετρούνται οι φάκελοι και παραβάλλεται ο αριθμός τους με τον αριθμό των ψηφισάντων, ανοίγονται οι φάκελοι, γίνεται διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων και συντάσσεται για όλα ειδικό πρακτικό.
14.Τις έδρες καταλαμβάνουν οι υποψήφιοι κατά τη σειρά ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Οι τρεις πρώτοι μη εκλεγέντες υποψήφιοι θεωρούνται αναπληρωματικοί κατά την σειρά ψήφων του ψηφοδελτίου. Η αναπλήρωση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9(4,5,6) για το Δ.Σ. και 11 για την Ε.Ε.
15.Μετά τη διαλογή των ψηφοδελτίων και την καταμέτρηση των ψήφων αναγράφονται στο οικείο πρακτικό της εφορευτικής επιτροπής αναλυτικά τα αποτελέσματα για το Δ.Σ. και την Ε.Ε και η ανακήρυξη των επιτυχόντων.

Άρθρο 14ο Πόροι του σωματείου
Οι πόροι του σωματείου είναι τακτικοί και έκτακτοι
1.τακτικοί πόροι είναι α)οι μηνιαίες εισφορές των μελών, των οποίων το ύψος καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση
2.έκτακτοι πόροι είναι α)τα έσοδα από εκδηλώσεις οικονομικής ενίσχυσης που αποφασίζει η γενική συνέλευση και β)οποιεσδήποτε οικονομικές ενισχύσεις, δωρεές, επιχορηγήσεις ή συνδρομές άλλων εργατικών οργανώσεων, οι εκπρόσωποι των οποίων θα προσφέρουν τα χρήματα παρουσιαζόμενοι στη γενική συνέλευση. Όλα τα χρήματα του σωματείου θα είναι κατατεθειμένα σε λογαριασμό σε ελληνική τράπεζα.

Άρθρο 15ο
Τροποποίηση του καταστατικού – Διάλυση του σωματείου
1.Για την τροποποίηση του καταστατικού ή τη διάλυση του σωματείου απαιτείται σύγκληση έκτακτης για το σκοπό αυτό γενικής συνέλευσης, με την παρουσία του 1/2 τουλάχιστον του αριθμού των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του σωματείου και πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών. Όταν το σωματείο διαλυθεί και ώσπου να ανασυσταθεί, η περιουσία του, κινητή και ακίνητη περιέρχεται με απόφαση της γενικής συνελεύσεως σε παρεμφερείς οργανώσεις, για την επίτευξη των στόχων τους.

Άρθρο 16ο Γενικές διατάξεις
Το σωματείο έχει σφραγίδα που φέρει την επωνυμία, το έτος και το σήμα ίδρυσης.


Άρθρο 17ο
Η Γενική Συνέλευση επιλύει τυχόν ασάφειες που προκύπτουν από την εφαρμογή των άρθρων του Καταστατικού σε συσχετισμό με τις διατάξεις των νόμων που αφορούν τα σωματεία.

Άρθρο 18ο
Το παρόν Καταστατικό, που περιέχει συνολικά δεκαοκτώ (18) άρθρα, εγκρίθηκε σήμερα από τους ιδρυτές του και ισχύει από την εγγραφή του σωματείου στα τηρούμενα βιβλία των σωματείων του Πρωτοδικείου Νάξου.


Νάξος, 10 Απριλίου 2012 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου