Τετάρτη, 21 Μαΐου 2014

Τι σημαίνει "CLAWBACK" ?? ... Είναι πολλά τα λεφτά Άρη...


CLAWBACK 2014: Αριθμ. Υ9/οικ.38064/14 (ΦΕΚ 1145 Β/06-05-2014) : 
Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών ("claw back") έτους 2014 δαπανών κλειστής και ανοικτής περίθαλψης.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167), όπως ισχύει σήμερα, «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»
.
2. Το υπ’ αριθμ. 63/2005 Π.Δ., άρθρ. 90, (ΦΕΚ Α΄ 98) «Κώδικας Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερ­νητικά όργανα».


3. Το υπ’ αριθμ. 85/2012 Π.Δ, άρθρα 2 και 4, (ΦΕΚ Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών.

4. Το υπ’ αριθμ. Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ Α΄ 76) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως έχει τρο­ποποιηθεί και ισχύει.

5. Την υπ’ αριθμ. 3402/3-7-13 α
πόφαση του Πρωθυ­πουργού και του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 1642/Β΄/2013) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας Αντώ­νιο Μπέζα».

6. Την υπ’ αριθμ. Γ.Υ/οικ.6160/29-10-2013(ΦΕΚ 2761/ Β΄/30-10-2013), Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 3402/3-7-2013

απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγεί­ας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας Αντώνιο Μπέζα».

7. Την υπ’ αριθμ. οικ. 14025/23-7-2013 «Μηχανισμός αυ­τόματων επιστροφών (claw back) έτους 2013 δαπανών νοσηλείας, διαγνωστικών εξετάσεων και φυσικοθερα­πείας» απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β΄ 1789).

8. Την υπ’ αριθμ. Υ9/οικ. 77307/22-08-2013 «Αντικατά­σταση της υπ’ αριθμ.οικ. 14025/23-7-13 απόφασης του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β΄ 1789) «Μηχανισμός αυτομάτων επιστροφών (claw back) έτους 2013 δαπανών νοσηλείας, διαγνωστικών εξετάσεων και φυσικοθεραπείας», από­φαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β΄ 2045).


10. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, απο­φασίζουμε:

1. Η μηνιαία δαπάνη του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για ιδιωτικές κλινικές, νο­σοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, ψυχιατρικές κλινικές, κέντρα αιμοκάθαρσης, κάθε άλλης ιδιωτικής ή ειδικού καθεστώτος μονάδας παροχής υπηρεσιών υγείας (κάθε είδους) ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων και εργαστη­ρίων φυσιοθεραπευτών και των υπολοίπων συμβεβλη­μένων ιδιωτών παροχών υπηρεσιών υγείας, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που εγγράφονται στους οικείους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (ΚΑΕ) 0673.01 (ιδι­ώτες πάροχοι κλειστής περίθαλψης) και 0671.01 (ιδιώτες πάροχοι ανοικτής περίθαλψης), για το 2014. Συγκεκρι­μένα ο προϋπολογισμός της δαπάνης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για το 2014, δεν μπορεί να υπερβεί για την κλειστή περίθαλψη το ποσό των 384.000.000 € (συμπεριλαμβανομένου του Φό­ρου Προστιθέμενης Αξίας) και για την ανοικτή περίθαλψη (διαγνωστικές εξετάσεις – πράξεις, φυσικοθεραπείες, αι­μοκαθάρσεις) το ποσό των 506.100.000 € (συμπεριλαμ­βανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας).

Το υπερβάλλον ποσό αναζητείται εκ μέρους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους των ανωτέρω υπηρεσιών υγείας.

2. Το ανωτέρω υπερβάλλον ποσό υπολογίζεται σε εξα­μηνιαία βάση και καταβάλλεται από τους ως άνω συμ­βεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, εντός μηνός από την έγγραφη ατομική ειδοποίησή τους, σε λογαριασμό τραπέζης που θα υποδείξει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Σε περίπτωση απράκτου παρελεύσεως της ως άνω προθε­σμίας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αναστέλλει αυτοδικαίως και αζημίως ως προς αυτόν, τη σύμβαση του συμβεβλημένου παρόχου με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για το χρονικό διάστημα μέχρι την καταβολή του συνολικού οφειλομένου ποσού εντόκως από αυτόν (πάροχο) του ποσού ή την είσπραξη του κατά τις διατάξεις του Κώ­δικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).

3. Ως βάση υπολογισμού του ποσού επιστροφής που αντιστοιχεί, ανά μήνα, σε κάθε συμβεβλημένο πάροχο χρησιμοποιείται ο μηνιαίος λογαριασμός που αυτός υποβάλει στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., έναντι των παρεχόμενων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα υπηρεσιών υγείας στους ασφαλισμένους του. Δεν αναγνωρίζονται και δεν αποζημιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δαπάνες που υποβάλλονται σε αυτόν μετά την πάροδο είκοσι (20) ημερών από τη λήξη έκαστου ημερολογιακού μήνα.

4. Το συνολικό ποσό της επιστροφής («claw back») υπο­λογίζεται σε εξαμηνιαία βάση, στη βάση της διαφοράς ανάμεσα στην προϋπολογισμένη και την πραγματική δαπάνη, που προκύπτει από την αιτούμενη από τους παρόχους δαπάνη, αφού αφαιρεθούν τυχόν επιστροφές («rebates«), τυχόν άλλες εκπτώσεις, σφάλματα και μη αποδεκτές δαπάνες κατά το χρόνο υπολογισμού.

Το οριστικό ποσό της επιστροφής («claw back») υπολο­γίζεται επί εκκαθαρισμένων οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους συμβεβλημένους παρόχους, που δημιουργήθηκαν εντός του ιδίου έτους (2014).

Το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε πάροχο υπολογί­ζεται ανάλογα με το μερίδιο του στο σύνολο της τελι­κής δαπάνης της αντίστοιχης κατηγορίας παρεχόμενης υπηρεσίας, σταθμιζομένων των τυχόν μη αποδεκτών δαπανών.

5. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να συμψηφίζει το παραπάνω πόσο με ισόποση οφειλή του προς τους αναφερόμε­νους στην προηγούμενη παράγραφο ιδιώτες παρόχους για την παροχή από αυτούς προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπη­ρεσιών υγείας. Ο συμψηφισμός αρχικά γίνεται μεταξύ των ως άνω επιστρεφόμενων ποσών και των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, που δημιουργήθηκαν εντός του ίδιου (2014) ή/ και του προηγούμενου έτους (2013).

Ο οριστικός και τελικός συμψηφισμός γίνεται μεταξύ επιστρεφόμενων ποσών από τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας και εκκαθαρισμένων οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

6. Η απόφαση έχει αναδρομική ισχύ από 01-1-2014 και διάρκεια έως και 31-12-2014.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2014

CLAWBACK 2015
ΦΕΚ 1202Β' 12/05/14
Β3. Ιατρικές πράξεις που αφορούν πνευμονολόγους, οφθαλμιάτρους, ΩΡΛ, κλπ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου